Privātuma politika

Šī Privātuma politikā (turpmāk - Politika) ir aprakstīta kārtība, kādā SIA "SPRINKLER SERVICE", reģistrācijas numurs 40003013346 (turpmāk – SPRINKLER SERVICE), apstrādā savu klientu (fizisko personu) personas datus.

Šī Politikas mērķis ir sniegt informāciju SPRINKLER SERVICE klientiem par personas datu veidiem, apstrādes kārtību, mērķiem un pamatojumu, kā arī par fiziskās personas kā datu subjekta tiesībām.

1. VISPĀRĪGĀ DATU AIZSARDZĪBAS REGULA PAR FIZISKU PERSONU AIZSARDZĪBU ATTIECĪBĀ UZ PERSONAS DATU APSTRĀDI UN ŠĀDU DATU BRĪVU APRITI

SPRINKLER SERVICE veic Personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (General Data Protection Regulation jeb GDPR) noteikumiem, kas spēkā no 2018.gada 25.maija. Regula nosaka principus par personas datu apstrādi (t.sk. iegūšanu, izmantošanu, uzglabāšanu un dzēšanu) un noteic fiziskās personas (datu subjekta) tiesības kā datu subjekta, tas ir iespējas kontrolēt savu datu izmantošanu.

2. KAS IR PERSONAS DATI

Personas dati ir jebkura ar fizisko personu (datu subjektu) tieši vai netieši saistīta informācija (rakstiska, audio, video, elektroniska, biometriska), kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu, piemēram, vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, dzimšanas dati, telefona numurs, pasta un e-pasta adrese, fotoattēls, viens vai vairāki fiziskai personai raksturīgie ekonomiski faktori, kā arī cita informācija, kas ļauj identificēt fizisko personu.

3. KAS IR PERSONAS DATU APSTRĀDE?

Personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem veikta darbība, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

4. KAS IR PERSONAS DATU SUBJEKTS, KURA DATUS APSTRĀDĀ SPRINKLER SERVICE?

Personas datu subjekts ir jebkura fiziska persona, kura ir:

 • pieprasījusi no SPRINKLER SERVICE komerciālo piedāvājumu par precēm un pakalpojumiem, kurus pārdod vai piedāvā SPRINKLER SERVICE, vai;
 • izteica SPRINKLER SERVICE vēlēšanos iegādāties vai ir iegādājusies no SPRINKLER SERVICE preces un/vai pakalpojumus, vai;
 • devusi savu piekrišanu saņemt SPRINKLER SERVICE komerciālos paziņojumus, tajā skaita par jaunumiem, akciju kampaņām, pasākumiem, atlaidēm, konkursiem, loterijām un izlozēm, kā arī veikt savu pirkšanas ieradumu novērošanu (profilēšanu), lai saņemtu personīgi sagatavotus piedāvājumus, vai
 • izteica savu piekrišanu piedalīties SPRINKLER SERVICE lojalitātes (klientu) programmā, (turpmāk – klients).

5. KĀDUS PERSONAS DATUS APSTRĀDĀ SPRINKLER SERVICE?

SPRINKLER SERVICE vāc klienta personas datus no sekojošiem avotiem: no paša klienta, no SPRINKLER SERVICE tīmekļa vietnēm, kā arī no trešajām personām.

SPRINKLER SERVICE apstrādā sekojošos personas datus:

 • identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošais dokuments (piemēram, pases, ID karte, fotoattēls) un tajā esošie dati, vai cits dokuments, kas satur klienta personas datus;
 • kontaktinformācija, piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta adrese, saziņas valoda ar klientu;
 • dati, kas iegūti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no valsts iestādēm, tiesām, zvērinātiem notāriem un tiesu izpildītājiem;
 • dati, kas iegūti darījumu attiecību laikā ar klientu, piemēram, ar klientu noslēgtie darījumi, klienta pasūtīto preču vēsture, klienta parakstītie un iesniegtie iesniegumi, pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības;
 • saziņas dati, kas tiek vākti, kad Klients apmeklē SPRINKLER SERVICE biroja telpās vai noliktavas, veikalus, piedalās SPRINKLER SERVICE rīkotos pasākumos, sazinās ar SPRINKLER SERVICE ar telefonu, e-pastu vai citiem saziņas līdzekļiem, kā arī dati, kas iegūti, Klientam izmantojot SPRINKLER SERVICE mājas lapu.

6. KĀDI IR SPRINKLER SERVICE VEICAMĀS PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN PAMATS?

SPRINKLER SERVICE veic klientu datu apstrādi, vienai vai vairākiem no zemāk minētajiem mērķiem:

 • tas nepieciešams SPRINKLER SERVICE preču un/vai pakalpojumu pārdošanas un piegādes darījuma izpildei vai noslēgšanai;
 • tas nepieciešams klienta pieprasītā SPRINKLER SERVICE komerciālā piedāvājuma par konkrēto SPRINKLER SERVICE sniedzamo pakalpojumu vai piegādājamo preču izteikšanai,
 • tas nepieciešams normatīvo aktu izpildei;
 • tas nepieciešams SPRINKLER SERVICE komerciālo paziņojumu, tajā skaita par jaunumiem, akciju kampaņām, pasākumiem, atlaidēm, konkursiem, loterijām un izlozēm, nosūtīšanai vai Klienta pirkšanas ieradumu novērošanai (profilēšanai), ja iepriekš ir saņemta Klienta atsevišķā un nepārprotamā piekrišana.
 • tas nepieciešams Klienta dalībai SPRINKLER SERVICE lojalitātes (klientu) programmā;
 • tas nepieciešams Klienta reģistrācijai SPRINKLER SERVICE tīmekļa vietnē;
 • tas nepieciešams SPRINKLER SERVICE leģitīmo (likumīgu vai līgumisko) interešu īstenošanai vai aizsardzībai.

7. AUTOMATIZĒTA PERSONAS DATU APSTRĀDE

Klienta personas dati var tikt automatizēti apstrādāti ar nolūku SPRINKLER SERVICE saimnieciskas darbības attīstībai, preču un pakalpojumu popularizēšanai un mārketinga aktivitātēm, tostarp ar nolūku pielāgot mājas lapas funkcionēšanu un komerciālus paziņojumus klienta pirkšanas ieradumiem. Proti, SPRINKLER SERVICE var analizēt tīmekļa vietnes apmeklēšanas un izmantošanas datus, lai atbilstoši katra klienta ieradumiem un interesēm piedāvātu viņam reklāmu, preces, pakalpojumus, atlaides vai dalību noteiktās akcijās.

8. KAM SPRINKLER SERVICE VAR NODOT PERSONAS DATUS?

SPRINKLER SERVICE var nodot klienta personas datus:

·       tiesību aktos noteiktos gadījumos, ja to prasa kāda no valsts iestādēm un pilnvarotām institūcijām, tiesām, zvērinātiem notāriem un tiesu izpildītājiem;

·       ja tas nepieciešams SPRINKLER SERVICE preču pārdošanas un piegādes nodrošināšanai, noslēgta darījuma izpildei, kā arī SPRINKLER SERVICE likumīgu vai līgumisko interešu īstenošanai vai aizsardzībai, piemērām:

-      trešajām personām, kurām SPRINKLER SERVICE ar līgumu ir uzticējusi veikt noteiktas funkcijas vai sniegt pakalpojumus, kas ir nepieciešami SPRINKLER SERVICE pakalpojumu sniegšanai un darbībai, kuras ir saistītas ar SPRINKLER SERVICE pakalpojumu sniegšanu vai nodrošināšanu, vai kuras ir noslēgušas ar SPRINKLER SERVICE attiecīgu līgumu (tajā skaitā, bet ne tikai: juriskonsultiem, finanšu konsultantiem un auditoriem, rēķinu pārvaldības, komunikāciju (saziņas), pasta un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz pakalpojumus SPRINKLER SERVICE saistībā ar klientu pārvaldīšanas programmas uzturēšanu, nodrošināšanu). Šādos gadījumos SPRINKLER SERVICE sniedz vai saņem no trešajām personām klienta personas datus tādā apjomā, kāds nepieciešams attiecīgā pakalpojuma vai darbības nodrošināšanai,

-      parādu piedzinējiem, bankrota vai maksātnespējas procesa administratoriem;

·        ja tas ir nepieciešams SPRINKLER SERVICE komerciālo paziņojumu nosūtīšanai un Klienta dalībai SPRINKLER SERVICE lojalitātes (klientu) programmā, piemērām trešajām personām, kurām SPRINKLER SERVICE ar līgumu ir uzticējusi veikt noteiktas funkcijas vai sniegt pakalpojumus, kas ir nepieciešami SPRINKLER SERVICE produktu pārdošanai, komerciālo paziņojumu nosūtīšanai. Šādos gadījumos SPRINKLER SERVICE sniedz vai saņem no trešajām personām klienta personas datus tādā apjomā, kāds nepieciešams attiecīgā pakalpojuma vai darbības nodrošināšanai.

9. PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS

SPRINKLER SERVICE nesūta un neapstrādā Klientu personas datus valstī, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

10. SĪKDATNES (COOKIE)

10.1. Kas ir sīkdatnes

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Tā vietnei palīdz atcerēties jūsu pieteikuma vārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, teksta izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), kādus jūs izmantojāt, lai skatītu vietni, tā lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda no jauna.

10.2. Kā SPRINKLER SERVICE izmanto sīkdatnes

Visas sīkdatnes ir maksimāli nepersonalizētas un tās tiek lietotas tikai mājas lapas kvalitātes uzlabošanai vai statistisku datu vākšanai.

Sīkdatnes mēs izmantojam, lai:

·       nodrošinātu mājas lapas funkcionalitāti;

·       pielāgotu mājas lapas funkcionalitāti Klientu lietošanas paradumiem;

·       iegūtu statistikas datus par mājas lapas apmeklētāju plūsmu: apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku, u.c.;

·       lai izveidotu reklāmas stratēģiju un radītu Klientiem pievilcīgākas reklāmas un piedāvājumus.

10.3. Sīkdatņu kontrole

Sīkdatnes glabājas Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, un Jūs pilnīgi kontrolējat to izmantošanu. Jūs varat atslēgt vai ierobežot sīkdatņu pārraidi, grozot Jūsu Web pārlūkprogrammas iestatījumus.

Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir jūsu personālajā ierīcē, var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana Jūsu ierīcē.

Detalizētu informāciju par kontroles procedūrām skatīt interneta vietnē:  http://www.aboutcookies.org.

Ja Jūs esat SPRINKLER SERVICE mājas lapas reģistrētais lietotājs vai esat sniedzis mums pilnu sīkdatņu identifikatoru, Jūs varat sīkdatņu dzēšanai griezties pie mūsu klientu atbalsta dienesta: Turn on Javascript!

UZMANĪBU:

Jā Jūs apmeklējat SPRINKLER SERVICE mājas lapu ar atslēgtām sīkdatnēm, iespējams, ka mūsu sniegto pakalpojumu funkcionalitāte būs ierobežota.

 

11. KĀDAS IR SPRINKLER SERVICE KLIENTA KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS?

Klientam, kā datu subjektam, ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi:

·       tiesības piekļūt saviem personas datiem – klientam ir tiesības saņemt informāciju, vai HOBBYSET apstrādā tā personas datus un, ja apstrādā, klients var pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt pilnu informāciju kad, kur, kā un kāpēc viņa personas dati tiek glabāti un izmantoti, kā arī saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti;

·       tiesības labot savus personas datus – klientam ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

·       tiesības iebilst personas datu apstrādei – klientam ir tiesības iesniegt iebildumus saistībā ar savu personas datu apstrādi, ja personas datu izmantošana ir pamatota ar mārketinga nolūkiem, piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai;

·       tiesības atsaukt piekrišanu – klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei;

·       tiesības tikt aizmirstam – klientam ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu, ja vien tas nav pretrunā likuma prasībām, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz klienta iepriekš sniegto piekrišanu un klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

·       tiesības iesniegt sūdzības – klientam ir tiesības iesniegt sūdzības par savu personas datu apstrādi HOBBYSET un Datu valsts inspekcijai, ja klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj klienta tiesības, kas ir noteiktās normatīvajos aktos;

·       citas tiesības, kas noteiktās saskaņā ar Regulu.

12. CIK ILGI SPRINKLER SERVICE GLABĀ DATUS?

SPRINKLER SERVICE apstrādā klienta personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams konkrētam mērķim, lai nodrošinātu savu saistību izpildi pret Klientu un normatīvo aktu prasību izpildi. Personas dati netiek glabāti ilgāk, nekā nepieciešams vai nekā to paredz spēkā esošie normatīvie akti.

13. KUR SPRINKLER SERVICE KLIENTS VAR GRIEZTIES SAISTĪBĀ AR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Klients var griezties SPRINKLER SERVICE saistībā ar personas datu apstrādi (saistībā ar jautājumiem, piekrišanas sniegšanu vai atsaukšanu, savu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu), sūtot savus pieprasījumus uz pasta adresi Brīvības iela 200C, Rīga, LV-1012, vai uz e-pasta adresi: Turn on Javascript! ar paziņojuma tēmu “Personas datu apstrāde”.

14. APLIECINĀJUMS

Brīvības iela 200C, Rīga, LV-1012 apliecina, ka informācija un personas dati, ko Klients ir sniedzis SPRINKLER SERVICE, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.