Ugunsdrošības apmācības

Izstrādājam ugunsdrošības instrukcijas, atbilstoši Jūsu uzņēmuma specifikai un darbības jomai

Ugunsdrošības instrukcijas izstrādā saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, ražošanas iekārtu tehnoloģiskajām un ekspluatācijas instrukcijām, kā arī ņemot vēra ēku un būvju, tehnoloģisko iekārtu un ražošanas iekārtu sprādzienbīstamību un ugunsbīstamību (LR MK noteikumi Nr.238)

Ugunsdrošības rīcības plāns ugunsgrēka gadījumam

Objektos ar sprādzienbīstamu vidi un objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), izstrādā ugunsdrošības rīcības plānus.

Evakuācijas plāns

Publiskā objektā, kurā vienlaikus var uzturēties vairāk par 50 cilvēkiem, izstrādā un izvieto evakuācijas plānu.(LR MK noteikumi Nr.238). Formāts (A-4; A-3).

Civilās aizsardzības plāns

Civilās aizsardzības plāns nepieciešams komersanta objektos un iestādēs, ja iestāde ir paaugstinātas bīstamības objekts vai tajā var atrasties vairāk nekā 50 cilvēku. Ja vairākas iestādes atrodas vienā ēkā, civilās aizsardzības plānu izstrādā katra iestāde, kura atbilst minētajiem nosacījumiem. Civilās aizsardzības plānu saskaņo ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālo struktūrvienību (LR MK noteikumi Nr.423).

Ugunsgrēka riska novērtējums

Riska vadība ir pasākumu komplekss, kas vērsts uz ugunsgrēka cēloņu preventīvu Ugunsgrēka novērtējumu vai to seku samazināšanu, kas praktiski nozīmē konkrētu darbību vai pasākumu riska samazināšanai, kā arī tiem nepieciešamo naudas līdzekļu un citu materiālu plānošanu (LR MK ugunsdrošības noteikumi Nr.238).

Objektu apsekošana un konsultācijas sniegšana ugunsdrošības jomā!